Thursday, 8 December 2011

Nota Tatabahasa : Kesalahan Tatabahasa PMR

Sumber :http://www.cemerlangbm.com/pmr_kesalahan_tatabahasa_14.html

AWALAN meN-, APITAN meN-…-kan, meN-…i, mempeR-…-kan, mempeR-…i, dan AKHIRAN –kan dan –i.

a. Imbuhan pembentuk kata kerja transitif seperti meN-…-kan, meN-…-i,
mempeR-…-kan, mempeR-…-I mesti diikuti oleh kata nama/ frasa nama
selepasnya sebagai unsur objek/penyambut;

Pembahas pertama mengemukakan dalam perbahasan itu hujah-hujah
yang bernas  


Pembahas pertama mengemukakan hujah-hujah yang bernas dalam
perbahasan itu    


b. Imbuhan kata kerja transitif mempeR- berkata dasar kata adjektif tidak boleh
disertai akhiran –kan kerana memberikan maksud yang lewah;

Dia mempercepatkan kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah  
Dia mempercepat kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah    


c. Imbuhan kata kerja transitif memperoleh tidak memerlukan akhiran –i
selepasnya;

Pak Saman memperolehi pendapatan yang agak lumayan hasil daripada
penjualan kelapa kering   


Pak Saman memperoleh pendapatan yang agak lumayan hasil daripada
penjualan kelapa kering     


d. Oleh sebab kata dasar had dan khas terbina daripada satu suku kata, maka
apitan yang sesuai adalah menge-…-kan, bukannya meng-…-kan;

Zarul menghadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan diri
daripada kegemukan  


Zarul mengehadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan
diri daripada kegemukan     


e. Huruf P bagi imbuhan mempeR-, mempeR-…-kan atau mempeR-…-I tidak
boleh digugurkan seperti konsep awalan meN- apabila bertemu dengan huruf
awal tertentu pada suatu kata dasar;

Kami telah lama memelajari perkara ini di sekolah    
Kami telah lama mempelajari perkara ini di sekolah    


f. Terdapat juga imbuhan awalan meN- yang berbentuk kata kerja tak transitif.
Kata kerja ini dibezakan dengan kata kerja berawalan meN- ( transitif ) kerana
tidak mempunyai objek selepasnya.

Pengetahuannya semakin mendalam bidang perubatan     
Pengetahuannya semakin mendalam dalam bidang perubatan    


g. Dalam penggunaan meN-…-kan, meN-…-i, mempeR-…-kan atau
mempeR-…-i, penggunaan kamus dapat membantu penguasaan tentang
makna agar tidak mengelirukan;

Azlan menyerah wang RM10 kepada saya     
Azlan menyerahkan wang RM10 kepada saya    
Azlan menyerahi saya wang RM10 kepada saya  


h. Dalam keadaan ayat pasif diri pertama dan kedua sahaja akhiran –kan atau –i
digunakan. Akhiran –kan dan –I tidak boleh digunakan dalam struktur ayat
aktif;

Mereka perbudakkan kami selama ini    
Mereka memperbudakkan kami selama ini    
Kami diperbudakkan oleh mereka selama ini   


i. Penggunaan imbuhan yang tidak menepati konteks ayat;

Setelah hari petang, Arjit mengumpulkan semua kambingnya   
Setelah hari petang, Arjit mengandangkan semua kambingnya   

No comments:

Post a Comment